Staat ende inventaris van de boedel en goederen so roerende als onroerende in en uijtstaande schulden sodanig als deselven nu onlangs meter dood door Cornelis Jansz Kroon alhier onder den ambagte vanden Nieuwenhoorn is ontmijmt ende naer gelaeten geworden en door Pleuntje Leendert Droogendijk als weduwe voor so veel haar aengaet, beneffens Jan Kroon eenige nagelaeten meerderjarige soon en erfgenaem ab intestato van wijlen den voornoemde Cornelis Kroon geabandonneert ten behoeve van alle de crediteuren en de beste geregtigs te van dien volgende acte van abandonatie op den 31 augustus dezes jaers 1740 voor de geregten van den Nieuwenhoorn verleden en gepasseert ende geformeert ter instantie van d'heer Willem de Graeff en Cornelis van IJsendoorn in qualiteijt als gestelde curateurs inden voorn naegelaeten & geabandonneerde boedel van wijlen xxxx Cornelis Kroon volgens acte ofte resolutie van dato den zesden deser maent september daer van luijde (?) ende dat op het op en aangeven vande voornoemde Pleuntje Leendert Droogendijk ten overstaan van schout en schepenen deser dorpe en ambagtsheerlijkheijd van den N:hoorn uin het slot van dezen inventaris hier agter genomineerd bestaande den voors: nagelaeten boedel in maniers (?) als volgt ende eerstelijk

onroerende goederen

Een bouwooningh bestaende in huijs en schuurstaende onder deesen ambgte vanden Nieuwenhoorn in de kerkhoek op No 53 met 275 roeden boomgart en werff

drie gemet 148 roeden saeijlandt gelegen onder dese ambagte in den hoek den hooftdijk op No 47 waer op altans corn en erten sijn staende

twee gemet 176 roeden weijlant gelegen onder deesen ambagte in den Koosenhoek op No 6

seeven gemet 200 roeden geleegen onder desen ambagte in den hoek westhill op No 23 sijnde saeij en weijlant sijnde het eene gedeelte met meede beplant door d'heer Ruijgrok en het ander gedeelte met soomergerst aankomende deesen boedel.

vier gemeten 218 roeden weijlandt geleegen onder deesen ambagte in den hoek hallingslandt waer in eenige roeden saeijlant is waer op eenige haever an somergerst staet.

onder Nieuwhellevoet

twee gemet 271 roeden saeijlant geleegen in den ossenhoek op No 28 waer op altans soomer tarwe is staende alsmede een hoekje met wikken en aerdappelen.

een gemet 164 1/2 roeden saeijlant aldaer gelegen op No 33 waer van de gerst die daar op gestaen heeft reets op de voorn wooningh is gement.

haefftelijke goederen

Een swarte merrij met een kol aftands, een swarte ruijn oudt 9 jaer,,een swarte merry out 9 jaer,een swarte dito oudt 4 jaer, een veuluw, een roode greemelhoofde melkkoeij, een swarte wittehoofde dito, een blaeuwe dito, een grijse dito, een swarte gremelhoofde dito , een wit kalff, een swart kuijs kalff, een stier kalff, vijff schaepen, vier loopvarken

bouwgereetschappen

twee beslaege waegens, een beslaegen melkkar, een perwet (?) kar, een ploegh, een Eije met ijsere tanden, nog een derde part in een Eije met ijseren tanden, een wint moole, een derde part in een rolblok, twee bruggen, een heul, waegen twijgen, ploegh twijgen, een leer van agtien sporten, een leer van ses sporten, vorken, rieken, seeven, een koom schop, hoeij rijven, een beslaege agterdeel

Meubilaire goederen  en inboedel

In de groote keuken:  een staend horologie, een eijke kas daer in gevonden, vier hemden, agt laekens, twee paer witte sloden (?), een gebloemt schoorsteenkleet en gordijne vor de bedsteede, nog een kleijnder kasje toebehoorende het meijsje van Jan Meijster, twee bedden in de keuken, twee kussens, een hoofd peluw, twee groene deekens, een spiegel, een thee rek met tien kopjes en 9 bakjes en tinne trekpot, een leepel rek met elff tinne leepels, een schotelrek met agt borden en drie schootels, een glaeserek met eenige glaesen, een plaet, een groote taefell, een tinne schootel, een tinne waeterpot, een tin soutvat, een koopere vuurpan , een kooper schuijmspaen, een ijsere tangh, een koopere toebaksdoos, twee koopere spooren, een koopere kandelaer, drie bruijne stoelen, vijff andere stoelen, een eijke taefel, een kannebort met vier kannen en nog een tinne kan, drie kommen op de kas, elf witte kopjes aan de meur, nog veertien aerde schootel tegen de meur

In het voorhuijs

een bet, twee deekens, twee kussens, een geschildert kasje daer in eenig goet van de knegt, een schootelrek met drie tinne schootels, vijff borden, een kaern met sijn toebehooren, een leepelrek met tien tinne lepels, een rak aan de meur daer in agt blauwe borden en vier schootels, ses schuiffkommen, twee ijseren beugels, twee robsters een schop en vork

Op het opperkamertje

wat rommelingh

Op de solder

omtrent een sakje tarwe om te consumeren

In de gangh

Eenige rommelingh, een plaetje

In de kelder

Een soutbank, een roomton, vier melktesten, een souttonnetje

Op den hoek van het huijs

Een ijke kst, een schotelrak met twee aerde schootels, een melkton, een bank, vier stoelen, een kooperen keetel, drie ijsere ditos, een koopere melkkan, een groen schoorsteenkleet, een tangh, nog een taefel.

In de keet

Een kaes pers, een wastobbe, een koelbak, een spoelington.

Linde en wolle kleederen

Een swarte laekense rok, nog een swarte sergie dito, een swarte sergie kortrok, een dito broek.

In de schuur

Een klamp soomergarst in den tas, een klamp kanthooij, een tarwe harp op den dorsvloer.

Volgen nu de schooven te velde eerst onder Nieuwhelvoet

Eenige somer gerst en hoeij staende op vier gemeten 160 roe gelegen in ossenhoek aankomende de erven van Willem van der werve.

Eenige somer gerst staende aan schoven en eenige haever staende nog vast op ruijm tien gemet in den knuijshoek aankomende de heer Leendert Ruijtenburgh.

Onder den Nieuwenhoorn

Eenige soomergerst staende op 170 roe geleegen in de welhoek aenkomende Jan Arensz van Rugge.

Nog eenige soomergerst staende op omtrent vier hondert roe boven kanten aenkomende de erven van Evert van Eijk gelegen in de kerkhoek.

Eenige soomertarwe, staende op 160 roeden boven kanten aldaer aenkomende den grooten armen van den Nieuwenhoorn.

Lasten en schulden deezes boedels

Jan Kroon komt over sijn moederlijk bewijs de somma van                F.275:0:-

Den penning en gaermeester deser ambagte komt over schot, ordinaire en extraordinaire verpondinge van het jaer tot het jaer 1739 incluijs                                 F 609:12:-

Den Baljuw van der Eijk komt als gaermeester van Abbenbroek weegens de oridinaire verpondinge 1739                                                         F 16:9:-

Den secretaris de Gruijter komt als waertsman van Abbenbroek over het schot van de jaeren 1738 en 1739                                                       F 32:17:-

Den schout ijsendoorn komt over hijpotheek in capitael groot decsomma van    F 275:0:-

Denselven komt nogh over twee jaeren verscheenen intresse                  F 22:0:-

Den grooten armen van den Nieuwenhoorn komen over agterstallige landtpagten de somma van                                                          F 366:0:-

Den Heer van Leijden en de vroeuw van Swatsenbergh komen ter saecke alsvooren de somma van                                                          F 108:0:-

De Heer Georgie van Hoogwerff als rentmeester komt meede ter saeke alsvooren de somma van                                                          F 197:16:-

De Heer Pieter de Graeff als gaermeester der extraordinaire verpondingen van Nieuwhelvoet over den jare 1739                                                   F 24:16:4

Den boedel van wijlen Jan Keijser komen over extraordinaire verpondinge van het jaer 1730 tot 1733 bedraegende omtrent                                          F 60:0:-

Den diaconie Armen van Nhellevoet komen over agterstallige pagten van het jaer 1730 tot het jaer 1740 incluijs                                                    F 132:0:-

De pagters Jan Langestraet en Jacob Hocke komen oveer den impost van sout en seep van den termijn ingegaen xxxx April xxxx veertigh                             F 6:18:6

Den pagter Jan van Oosten komt over den loopende termijn vant hoorngelt en besaeijde gemeten de somma van                                                    F

De Heer Willem de Graeff als penningmeester van N:hellevoet komt over schot en ordinaire verpondinge vant eige lant de anno 1737                               F 20:0:-

Item over schot en verpondinge de anno 1738 van alle de landen             F 60:0:-

Item over de jaere 1739 deselve van                                  F 60:0:-

Item nog over geleevert saeijkoorn in 1740 gedaen de somma van            F 77:0:-

Item komt denselven over agterstallige landtpagten van het jaer 1733 tot 1740 incluijs                                                        F 160:0:-

Heer Johan van Dam voor de erven van de Heer Gijblandt weegens een scheepen schultbrieff van dato den 25en april 1729 groot in capitaal de somma van                  F 300:0:-

Item over twee jaeren verscheenen interessen bedraegende                   F 24:0:-

Denselven komt nog over vier jaeren landtpagt van seeven gem 184 roeden over de jaeren 1727,28,29 en 1730 de somma van                                  F 160:0:-

De Heer Erkelens voor de Heer Leendert Ruijtenburgh komt over agterstallige landtpagten van 1737 tot 1740 een somma van                                      F 383:2:-

De Heer Frederik Lambinon competeert over geleeverde medicamenten in de siekte van de overleedene Cornelis Jansz Kroon de somma van                                 F 2:0:-

De Heer van Campen komt ter saeke alsboven                           F 12:9:-

Maerten Bakker komt over leverantie van een halff hoet haever de somma van   F 16:0:-

Eewit Hoffsteede komt over geleevert hout en gedanene arbeijtsloonen aen deese wooninghe een somma van                                                    F 146:0:-

Corstiaen Jacobse de kraemer kompeteert een somma van                  F 35:16:-

Jan Aardse van Rugge komt meede over vijff jaeren landtpagten de somma van F 45:0:-

Jan Romeijn competeert over een half jaer huur als knegt de somma van       F

De doodt schulden sijn alhier niet specifick gebragt de wijle de quitantien alhier niet bij een en waeren dienende dus deese voor                                            Memorie.

Aldus gedaen en geinventariseert in voegen hier vooren staet vermelt op de wooningh voornoemd en dat het op en aengeven van de voornoemde Pleuntje Leenderts Droogendijk dewelke ook verklaerde haer in het opgeeven van de voorenstaende staet en inventaris opregtelijk ende naar haere beste kennisse en weetenschap gedraegen te hebben sonder haerens weetens ietwat versweegen te hebben ofte verstooken ende agtergehouden veel min ietwat ter quaeder trouwe weeloos gemaekt te hebben concomeerende den voorenstaende geabandonneerde en insolventen boedel directelijk off indirectelijk beloonende mitsdien indien naer het sluijten deeser inventaris aen haer nogh ietwat te voorschijn ofte te binnen mogte komen het sij tot voordeel ofte tot lasten van denselven insolvente boedel te sulln aengeven ende deesen inventaris daer meede te doen amplieeren ofte te laeten corrigeren te vreed sijnde oversulken deesen ten allen tijden dat gerequireert werdende de deugdelijkheijt van dien met den ordinairen boedel eet te sullen bevestigen ten overstaen van de Heer Cornelis van IJsendoorn schout, Barent van der Duijn en Pieter Maertensz Kluijffhooft scheepenen van den Nieuwenhoorn voorn.

 

                  

                                        

 

Terug naar Jericho